bağış

HASEKİ KADIN VAKFI

VAKFIN ADI:

MADDE: 1-Vakfın adı; Haseki Kadın Vakfıdır. Vakıf, "HAKVA" adı ile de her tür hukuki işlem yapma hak ve yetkisine sahiptir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde: 2-Vakfın merkezi, Haseki kadın Sk. No:1 Aksaray / İstanbul adresindedir. Vakıf, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydı ile merkezini ve adresini değiştirebilir. Yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI:

Madde: 3-Vakfın amacı; a- Sağlıklı ve müreffeh bir geleceğin iyi bir nesil yetişmesine, iyi bir neslin, sağlam temeller üzerine kurulan aile kurumunda yetişeceği gerçeğinden hareketle; Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, özellikle genç "kızlarımızın, geçmişten geleceğe köprü kurarak, Türk kültür ve medeniyetinin yaşamasına, sevilmesine ve kabul "görmesine katkı sağlayacak, kardeşlik, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularını yaşayan, yaşatan, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile barış ve huzurunun tesisi, hayatın akışı içerisindeki tüm iş ve ilişkilerinde özen, ´rikkat, estetik ve adaleti hakim kılan bir anlayış ve duruşu sergileyen tüm insanlığın yararına hayırlı ve güzel işler yapmayı amaçlayan, insani "değerleri" özümseyen ve yaşatan kişiliğe sahip olmalarını ve içindeki cevheri Yeteneklerine yansıtacak, beceri ve bilgiye sahip olacak düzeyde yetişmelerine, eğitim-öğretim almalarına katkı sunmak,
b-Toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışma bilincinin gelişmesi, sevgi, saygı ve insani değerlerin geliştirilmesi, kimsesiz, dul, yetim, öksüz, yaşlı, hasta, sokakta yaşayan mülteci, yolda kalmış yabancı, çaresiz, yoksul, engelli, engelsiz kim ve ne olursa olsun her insanın saygın bir birey olarak yaşama hakkı olduğu anlayış ve duruşunun herkes tarafından benimsenmesi için her tür çalışma faaliyetlerde bulunmak, yardım ve desteğe muhtaç herkese maddi ve manevi her tür desteği vermektir.
c- Vakıf yukarıdaki “a” ve “b” maddelerinde belirtilen faaliyetleri yurtdışında da yapabilir. Yurtdışındaki benzer kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler yürütebilir.

VAKFIN AMACI DOĞRULTUSUNDA YAPACAĞI FAALİYETLER:

Madde 4- Vakıf, 3. maddede belirtilen amacını gerçekleştirmek için; a- Toplumda sevgi, saygı ve insani değerlerinin geliştirilmesi için, çaresiz, yoksul, engeli, engelsiz kim ve ne olursa olsun ber insanın sevgi ve-saygı görmeye ve toplumla iç içe yaşamaya hakkı olduğu inancıyla, kimsesiz, yaşlı, bakıma muhtaç veya her tür ihtiyaç sahiplerine ayni veya nakdi sosyal yardımlar yapar, maddi imkansızlık içerisinde olan hasta, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, toplumla birlikte olmalarına imkan sağlayacak tedavilerine yönelik ilaç, cihaz, araç, gereç ve sair ihtiyaçlarına nakdi veya ayni yardımlar yapar, katkı sağlar veya tedavilerini üstlenir.
Vakıf, tüm bu hizmetlerini, huzurevi, aşevi, misafirhane, yurt, sevgi evi gibi ihtiyaca uygun kuruluş ve tesislerde verebileceği gibi, kendi bünyesinde kuracağı kuruluş ve tesislerde de verebilir, bu amaçla yukarıda sayılan ihtiyaçları karşılayacak kuruluş ve tesisler oluşturabilir.
b- Müreffeh bir toplum olgusuna ulaşabilmek için, gençlerimizin, çağın ulaştığı bilgi donanımıyla yetişmelerini sağlayacak her tür eğitim-öğretim kurumları ile her düzeyde ve alanda özel öğretim kurumları, kurslar açar, sertifika programları oluşturur, araştırma-inceleme merkezleri kurar ve işletir, kurulu olan öğretim kurum ve kurslarına veya öğrencilerine ayni ve nakdi yardım yapabilir. Her derecede ve alanda, yurt içinde veya dışında öğrenim gören öğrencilere burs desteği ile ders araç gereçleri yardımı yapar, ayni veya nakdi yardımlarda bulunur.
c- Türk ve yabancı uyruklu ayrımı yapmadan tüm öğrencilere hizmet verecek yurt, öğrenci evi, etüt merkezi, kültür merkezi, spor tesisi ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik kurum ve kuruluşlar açar, işletir veya diğer kurum ve kuruluşlardan hizmet almaları için ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.
d- Teknolojik gelişmenin sonucu olarak, sanal bir dünya ortamına itilen ve yalnızlaşan gençlerimizin milli, manevi, -daha geniş bir tanımla insani değerlerinden kopmamalarına zemin ve ortam sunacak, sosyal, kültürel, sanatsal ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayacak kültür merkezleri oluşturur, özellikle genç kızlarımızın meslek sahibi olmalarına veya mutlu bir aile kurmalarına katkı sunacak kendilerini yetiştirmelerine ve geliştirmelerine yönelik her tür el becerileri, çocuk bakımı, aşçılık, iç dekorasyon, giyim tasarım, dikiş ve sair ihtiyaç duyulan her alanda kurslar açar, işletir veya kurulu olanlarda eğitim almalarını sağlayabilir.
e-Eğitim ve öğretim hizmetlerinde ideal kalite ve verimliliğe ulaşılmasına katkı sağlayacak araştırma, inceleme, proje ve programlar yapar veya uzman kişi ve kuruluşlara yaptırır; bunları ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşır. Yine amaç ve faaliyetleriyle ilgili tüm konularda ulusal ve uluslararası sempozyum, panel, seminer ve benzeri çalışmalar organize eder, yapılanlara katılır. Ulusal ve uluslararası alanda yapılan araştırma, inceleme, proje, toplantı ve panellerde sunulan amaç ve faaliyet alanına giren tüm bilimsel çalışmaları kitap olarak veya dergi, bülten gibi süreli veya süresiz yayın araçlarıyla yayınlayabilir. Yayınlanmaya karar verilen veya değer görülen çalışmalara ödül verebilir, başkalarını da bu tür ilmi araştırma ve çalışmalara teşvik edecek yarışmalar düzenleyebilir.
f- Her derecede eğitim ve öğretim hizmeti veren kreş ve anaokulu ilköğretim, ortaöğretim, mesleki eğitim veren orta öğretim okulları ve benzeri eğitim-öğretim kurumları kurar ve işletir, kurulu olanlara yardım ve katkı sağlayabilir, gençlere mesleki beceri kazandırmak ve donanımlı ara eleman olarak hayata daha çabuk atılmalarını sağlamak amacıyla tüm alanlarda mesleki eğitim kurumları ve kursları açar işletir; kurulu olanlara yardım ve katkı verebilir.
g- Ülkemizde kimsesiz, çaresiz, yoksul tüm muhtaçlara gıda, giyim, ısınma, barınma, ulaşım ve temizlik gibi tüm ihtiyaçlarına ayni ve nakdi yardım yapar.
h- Ülkemizde veya diğer ülkelerde her tür doğal afete maruz kalmış afetzedelere maddi ve manevi destek verir, afet bölgelerinde hizmet verecek arama ve kurtarma ekipleri oluşturur veya oluşturulmuş olanların masraflarını tamamen veya kısmen karşılayabilir, ülke genelinde yardım organizasyonları yapar veya yapanlara destek verebilir.
ı- İhtiyaç sahibi, kimsesiz, korunmaya muhtaçların nişan, düğün, sünnet gibi törenlerini bizzat tertipleyebileceği gibi, kendilerinin yapmasına ayni ve nakdi destek verir, bu kimselere iş kurma, barınma, ev eşyası ve diğer her tür desteği ayni ve nakdi olarak verebilir.
i- Öğrencilerin görgü ve bilgilerinin geliştirmesi, ufuklarının açılması için yurt içi ve yurt dışı üniversitelere eğitim amaçlı gezi ve ziyaretler düzenler veya bu tür faaliyetlere destek olur, yurt içinde veya dışında mastır ve doktora yapacak olanlara karşılıklı ve karşılıksız ayni-nakdi destek verir.
k- Vakıf, amaçlarına benzer çalışmalar yapan yurt içindeki ve yurt dışındaki vakıf, dernek veya benzeri kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapabilir, bu kuruluşlara projeli, projesiz, şartlı, şartsız, ayni ve nakdi yardım yapabilir veya bu kuruluşlardan yardım alabilir.
l- Vakıf, yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek, toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek, ülkemizde var olan veya olası sorunlara dikkat çekmek, bu sorunların giderilmesine veya çözülmesine kaynak oluşturmak için her tür yardım toplama faaliyetleri ile toplantı, yemek, kermes ve benzeri organizasyonlar yapar veya yapılanlara destek verebilir.
m- Vakıf, amacına giren konularda müze, kütüphane, arşiv, dokümantasyon, bilgi bankası merkezleri kurar, işletir, kurulu olanlara iştirak edebilir; danışma ve araştırma komiteleri ve komisyon birimleri oluşturabilir; dergi, bülten, CD, DVD, film, gazete, kitap gibi her türlü yayınlar yapar veya yaptırabilir.
n-Vakıf, amaçları doğrultusundaki faaliyetlere kaynak temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler ile şirketler kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir, diğer gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklıklar oluşturabilir.
Vakıf, yukarıda sayılan amaçları doğrultusundaki faaliyetlerinden, günün şartları ve vakıf tüzel kişiliğinin maddi imkânlarına göre birine veya birkaçına öncelik verebilir.

Türk Medeni Kanunu´na tabi özel hukuk tüzel kişisi ve bağımsız bir kuruluş olan Vakıf Tüzel Kişiliği, amacını gerçekleştirmeye yönelik tüm çalışmalarını iş bu Vakıf Senedinde yer verilen veya verilmeyen bütün hukuki işlemlerini, tüzel kişiliğin gelirleri ve malları üzerindeki tasarruf hak ve faaliyetlerini, Türk Medeni Kanunu´nun 48- 49- ve50’inci maddelerinde ifade edilen hak ve yetki doğrultusunda kullanır.

VAKFIN MALVARLIĞI:

Madde 5- Vakfın mal varlığı, kurucular tarafından tahsis edilen 150.000 (yüzellibin) Türk Lirasıdır.
Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip yapılacak ilavelerle artırılabilir.

VAKFIN GELİRLERİ VE GELİRLERİNİ TAHSİS ŞEKLİ:

Madde 6- Vakfın gelir kaynakları ile elde ettiği gelirleri tasarruf şekli;
a-Gelirleri;
-Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, temettü, faiz, gelir payı ve benzeri diğer gelirler,
-Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak şartlı yada şartsız bağışlar ve haklar, (Yönetim Kurulu, uygun görmediği bağış ve hakları kabul etmeme ve uygun gördüğü hak ve bağışı da Vakfın yararına en uygun bir biçimde kabul etmeye yetkilidir)
-Vakfın organize edeceği gezi, gösteri, kermes, eğlence, sempozyum, panel ve benzeri etkinlikler ile yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri tüm yayınlardan elde edeceği gelirler,
-Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek veya salt gelir elde etmek için kuracağı iktisadi işletme,
şirket, ortaklık ve iştirak faaliyetlerinden elde edeceği gelirlerden oluşur.

b-Gelirlerini Tahsis Şekli;
- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az (2/3) üçte ikisi amacı doğrultusunda, kalanı ise, vakfın idamesi ile yönetim giderlerine harcanır.

c-Gelirlerin ve Malların Tasarrufunda Temel İlke;
Vakfın mal varlığı ve gelirleri, Vakfın amacı ve amacını gerçekleştirmeye matuf faaliyetleri dışında harcanamaz, bağışçıları ve yönetim organlarında görev alan kişiler yararına kullandırılamaz.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın Organları;
a-Mütevelli Heyet,
b-Yönetim Kurulu,
c-Denetim Kurulu.

MÜTEVELLİ HEYET:

Madde 8- Mütevelli Heyet, Vakfın en yüksek karar organıdır.
Mütevelli Heyetin oluşumu, üyeliğin sona ermesi, boşalan üyeliğin doldurulması, toplantı usulü ile toplantı ve karar nisabı aşağıdaki esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir.

A-Mütevelli Heyetin Oluşumu;
Mütevelli Heyet;
Vakfın kuruluşuna maddi ve manevi katkı sunan ve ad ve soyadları Vakıf Senedi 23. maddesinde yazılı olan kişiler ile Vakfın tüzel kişilik kazanmasından sonra Vakıf çalışmalarına maddi ve manevi destek verenler veya Vakfa yararlı olacağı düşünülen gerçek veya tüzel kişiler arasından Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetin kararı ile seçilenlerden oluşur. Tüzel kişiler, yetkili organlarınca seçilen gerçek kişilerce Mütevelli Heyette temsil edilirler. Tüzel kişiler, Vakıf Yönetim Kuruluna yazılı bildirim yapmak kaydıyla temsilcisini her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Temsil yetkisi, ilgili tüzel kişi yetkili organının yazılı belgesiyle tevsik edilir. Bu belge dosyasında saklanır.
Mütevelli Heyet Üyelerin toplam sayısı 99 kişiyi geçemez.

B- Mütevelli Heyet Üyeliğinin Sona Ermesi:
Mütevelli Heyet Üyeliği, istifa, ölüm, temyiz kudretini kaybetme hallerinde kendiliğinden sona erer. Üç defa peş peşe geçerli mazereti olmadan olağan Mütevelli Heyet toplantılarına katılmayan üyeler de istifa etmiş sayılırlar ve üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu hükümler tüzel kişi üyeler için de geçerlidir. Tüzel kişiliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu kişinin üyeliği ile birlikte temsilcisinin temsil yetkisi de kendiliğinden sona erer.

C-Boşalan Mütevelli Heyet Üyeliklerinin Doldurulması:
Boşalan Mütevelli Heyet Üyelikleri, üyeliğin boşaldığı tarihi takip eden ilk olağan veya olağanüstü Mütevelli Heyet toplantısında, Vakfa önemli maddi veya manevi destek veren veya Vakfa yararlı olacağı düşünülen gerçek veya tüzel kişilerden Yönetim Kurulunun teklif ettiği kişiler arasından karar yeter sayısı kadar oy alanlar boşalan üyelik için seçilirler.
Mütevelli Heyet Üye sayısı 25 kişiye düşünceye kadar, boşalan Mütevelli Heyet Üyeliğine aday teklif edip etmeme Yönetim Kurulu´nun takdirine bağlıdır.

D-Mütevelli Heyet Toplantı Usulü ile Toplantı ve Karar nisabı;
Mütevelli Heyet, bir başkan ve iki üyenin seçilmesiyle oluşturulacak başkanlık divanınca yönetilen olağan, olağanüstü toplantılar yapar. Başkanlık Divanı, Mütevelli Heyet üyelerinin önereceği kişiler arasından en çok oyu alanın başkan, ondan sonra en çok oyu alanların ise, üye olarak seçilmesi suretiyle oluşur. Oyların eşit olması halinde en yaşlı üye başkanlık yapar. Başkanlık Divanı, toplantı notlarını almak ve diğer işlemler için üyeler arasından veya vakıf çalışanları içerisinden yeteri kadar görevlendirme yapabilir.

Olağan toplantılar, Yönetim Kurulunun çağrısı ile yılda bir defa olmak üzere Ocak ile Mayıs Ayı sonuna kadar herhangi bir tarihte yapılır. Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulunun doğrudan veya Denetim Kurulunun gerekçeli Mütevelli Heyet toplantı çağrı tutanağı ile veya en az 7 Mütevelli Heyet Üyesinin yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvurusu üzerine olağan üstü de toplanır. Yönetim Kurulu, toplantı gerekçesinin önem ve aciliyetine göre müracaat tarihinden itibaren 30 veya en geç 60 takvim günü içinde olağan üstü Mütevelli Heyet toplantısının yapılmasını sağlar.

Toplantı tarihi, yeri ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamazsa 2. toplantının en az 7 gün sonra toplantı yeri, tarihi ve saati bilgilerini içeren yazı, on beş takvim günü öncesinden üyelere e-posta, elden imza veya taahhütlü mektupla duyurulur.

Mütevelli Heyet ilk toplantı yeter sayısı, mevcut üye sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise katılanların salt çoğunluğudur. İlk toplantıda Mütevelli Heyetin salt çoğunluğu hazır bulunmazsa, en az 7 gün sonrası için bildirilecek yer ve saatte aynı gündemle yapılacak ikinci toplantı, 15 kişiden az olmamak üzere katılanlarla yapılır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. İkinci toplantı için yer, saat ve diğer şartlarda toplantıyı engelleyecek önemli bir değişiklik yoksa tekrar duyuru yapılması gerekmez. Başkanlık Divanı, oylamanın yöntemini Mütevelli Heyet kararıyla belirler.´

Mütevelli Heyet toplantılarına katılan üyelerin ad ve soyadlarının yer aldığı hazirun cetveli, katılanlara imzalatılarak, dosyasında muhafaza edilir. Mütevelli Heyet toplantılarında bir üye ancak bir üyeyi temsil edebilir. Gelemeyen üyenin yetkilendirme yazısı, mütevelli heyet toplantı dosyasında muhafaza edilir.

Mütevelli Heyet Toplantı görüşmeleri ve kararları Başkanlık Divanı ve görevlendirilenlerin imzaladığı bir tutanağa bağlanır. Tutanakta yer alan Kararlar toplantı bitiminde Mütevelli Heyet Karar Defterine yazılarak Başkanlık Divanınca imzalanır. Toplantı tutanakları ise dosyasında muhafaza edilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli Heyet, Vakfın en üst karar organı olarak;
a- Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
b- Denetim Kurulu üyelerini seçmek,
c-Vakfın ve bağlı kurumların iç yönetmelik tekliflerini karara bağlamak,
d-Vakfa bağlı eğitim-öğretim kurumları, şubeleri, iktisadi işletmeleri, iştirakleri ile ilgili Yönetim Kurulunca getirilen teklif ve talepleri görüşerek, gerekli kararları almak,
e-Yönetim Kurulunca hazırlanacak faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider cetveli gibi yıl sonu mali tabloları ve tahmini bütçeleri görüşüp gerekli kararları almak,
f-Denetim Kurulu raporunu görüşüp karara bağlamak,
g-Vakıf resmi senedi değişiklik önerilerini karara bağlamak,
h-Vakfın, vakfetme, bağışlama ve satın alma yolları ile kazanmış olduğu taşınmaz mallarından, Vakfa daha yararlı olacak yatırımların yapılması için satılması gerekenlerin veya ekonomik değerini ve verimliliğini kaybetmiş olanların satılmasına yönelik karar almak veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
ı- Vakfın kurduğu eğitim kurumlarının, tesislerin açılması, işleyişi ve planlamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklif ve taleplerini görüşmek, gerek duyulduğu zaman yönetime istikrar ve işlerlik kazandırmak için bu yetkilerini tamamen veya kısmen Yönetim Kuruluna devretmek,
i-Vakfın iş planlaması ve birkaç yıla sarkan geniş bütçeli projeleri ile ilgili Yönetim kurulu teklif ve taleplerini görüşüp, karara bağlamak, j-Vakfın feshi ve tasfiyesi gibi durumlar için karar almak, gereken işlemin başlatılması yönünde Yönetim Kuruluna yetki vermek,
k- Vakıf Senedinin diğer maddelerinde kendisine verilen yetki ve görevler ile Yönetim Kurulunca teklif edilen diğer konuları karara bağlamak, Görev ve yetkilerine haizdir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 10- Vakıf yönetim kurulu, Mütevelli Heyet tarafından üç yıl görev yapmak üzere seçilecek, 5 üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür.
Yönetim Kurulu seçim sonrası yapacağı ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve muhasip üye seçimi ile görev bölümü yapar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 11- Yönetim Kurulu en az ayda bir defa, işler gerektirdiği takdirde daha sık olarak Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevini Başkan Yardımcısı yürütür.
Yönetim Kurulu en az üç kişi ile toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde toplantıya başkanlık edenin oyu iki oy sayılır. Başkan veya başkan yardımcısı olmadan yönetim kurulu toplantısı yapılamaz, yapılacak toplantı yok hükmündedir.
İstifa, ölüm gibi haller dışında, makul mazereti olmaksızın art arda beş toplantıya katılmayan veya kanuni sebeplerle üye olma hakkını yitirenlerin Yönetim Kurulu Üyeliği kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulu üye sayısı 3 kişiye düşünceye kadar normal süresini seçim yapmadan tamamlayabilir. Ancak kalan üç üye içerisinde başkan veya başkan yardımcısı unvanını taşıyan üye yoksa, mevcut Yönetim Kurulu acil olarak, Yönetim Kurulunun tamamının yeniden seçileceği seçimli olağan üstü Mütevelli Heyet toplantı çağrısı yapar. Mevcut Yönetim Kurulunun daveti ve Yönetim Kurulu üyeleri seçimini içeren tek maddelik gündemle, Mütevelli Heyet en geç 30 gün içerisinde olağan üstü toplantı yaparak, üç yıl görev yapmak üzere 5 kişiden oluşan yeni Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Yönetim Kurulu üyeliğine tekrar seçilmede bir sınır yoktur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim Kurulu vakfın icra organı olarak;
a-Yönetim Kurulu, Vakfı temsil ve ilzam eder.
b-Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için, gerek yasa ve gerek Vakıf senedi ile kendisine verilen görevler çerçevesinde girişimlerde bulunur, yurtiçi ve yurt dışında benzer vakıf veya diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaya, üye olmaya, şubeler, temsilcilikler açılmasına, kapatılmasına, işletmeler ve ortaklıklar kurulmasına, kurulu olanlara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar verir veya gerekli gördüklerini Mütevelli Heyetin onayından sonra icra eder.
c- Vakfın gayesini gerçekleştirmeye yardımcı olacak her türlü tesis, şirket ve ortaklıkları kurabilir, işletebilir, işlettirebilir veya kurulmuş ortaklıklara katılabilir ve bunlar nezdindeki Vakıf temsilcilerini seçer. Vakıf amaçlarının, yönetiminin, malvarlığının, işletmelerinin, eğitim kurumlarının, şubelerinin gerektirdiği her türlü faaliyet konularında karar alır ve uygular.
d-Mütevelli Heyetin olağan ve olağan üstü toplantısı için gereken tüm hazırlıkları ve organizasyonları yaparak toplantının zamanında ve aksaksız yapılmasını sağlar.
e-Vakıf senedinde, ihtiyaç olduğu takdirde değişiklik tasarılarını hazırlayıp Mütevelli Heyetin onayını alır ve diğer gerekli işlemleri yürütür.
f-Vakfın sahip olduğu tüm mal varlığının en verimli bir biçimde kullanılması ve Vakfa gelir sağlanması ile ilgili her tür çalışmaları yapar, yaptırır.
g-Vakfın ve Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin, eğitim kurumlarının faaliyet raporlarını, bilânçolarını, gelir-gider tablolarını, kar/zarar cetvellerini ve tahmini bütçesini hazırlar ve Mütevelli Heyetin onayına sunar.
h- Vakfın amacında yer alan her türlü sosyal yardım, burs, ücretsiz kontenjan tahsisi, ödül ve benzeri faaliyetlerden, nitelikleri ve şartları belirlenecekler için yönetmelikler çıkarır ve uygular, gerekenleri Mütevelli Kurulun onayına sunduktan sonra uygular.
ı- Vakfın kurduğu veya kuracağı eğitim-öğretim kurumları, iktisadi işletme, şube ve benzeri kuruluşların çalışma esas ve usullerini belirleyecek yönetmelikler hazırlar, varsa ve gerekiyorsa ilgili mercilerin onayına sunar ve uygular.
i-Vakfın ve bağlı kuruluşların idari teşkilatlanma ve ihtiyaçlarına göre istihdam edileceklerin işe alınmaları, unvanlarının belirlenmesi, ücretleri, çalışma düzeni ve iş ilişkilerinin sona erdirilmesi gibi ilke ve esasları belirleyecek yönetmelikler hazırlar ve uygular, gerekli görülenleri Mütevelli Heyetin onayına sunar.
j-Vakfın amaç ve faaliyetleri için gayrimenkul alımını, satımını, rehnini veya ipoteğini ve hazine, belediyeler, vakıflar, bilumum kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi, arsa, veya bina tahsisinin kabul ve tesisini ve bütün gayrimenkuller üzerinde diğer ayni hakların kurulması işlemlerini yürütür ve sonuçlandırır.
k-Vakfın leh veya aleyhinde açılacak davaları takip, Vakfın kuracağı iktisadi işletme, eğitim kurumları, kursları ve benzeri tüm işlerde kamu ve özel kurum - kuruluşları ile tüm ilgili mercilerde Yönetim Kurulu adına hareket edecek ve işlemler yapacak kişi veya kişileri yetkilendirir veya öngördüğü sınırlar dahilinde vekalet verir.
L-Yönetim Kurulu, Vakfın iş ve işlemlerine yönelik tüm belgelerin düzenli bir arşiv sistemi içerisinde muhafaza edilmesini sağlar ve buna yönelik tedbirler alır, aldırır.
M-Denetçilerin rahat çalışmalarını gerektiren ve denetime ilişkin belgelere kolayca ulaşılmasını sağlayacak her tür tedbiri alır, aldırır.

Öz olarak Yönetim Kurulu, yukarda sayılan görevlerinin yanı sıra Vakıf Senedi ve tüm ilgili mevzuatta belirtilen görev ve yetkilerini, Vakfın gelirleri ve malları üzerindeki tasarruf ve faaliyetlerini, hukuki işlemlerini Türk Medeni Kanunun 48 ve 49´ncu maddeleri ile 50´nci Maddesinde tanımlanan yetki ve sorumluluk sınırı içerisinde kullanma yetkisine sahiptir.

TEMSİL VE YETKİLENDİRME:

Madde 13- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, bu temsil yetkisini gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Yardımcısı eliyle de kullanabilir. Yönetim Kurulu, işin gerektirdiği durum ya da belli hal ve konular ile belirleyeceği esas ve usul dahilinde kendi üyeleri veya çalışanlarını Vakfın faaliyetleriyle ilgili her tür konuda yetkilendirebilir veya verdiği yetkiyi alabilir. Vakfı borç ve taahhüt altına sokacak konularda, en az biri Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Yardımcısı olmak kaydıyla iki kişiye müşterek imza yetkisi verilebilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun kararları ile iş ve işlemlerini denetleyerek, mevzuata ve Vakfın amaçları doğrultusunda hareket edilip edilmediği hakkında Mütevelli Heyete rapor etmek ve bilgi vermek için kurulmuş olan bir organdır.

Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetin kendi üyeleri arasından veya dışardan seçeceği 3(üç) üyeden oluşur. Kurulun görev süresi 3 (üç) yıldır. Denetim Kurulu Üyelerine ücret verilip verilmeyeceği, verilecek ise miktarı Mütevelli Heyetçe belirlenir.

Denetim Kurulu, yürürlükteki mevzuata uygun olarak tüm faaliyetler ve gelir giderlerin usul ve kararlara uygunluğunu denetleyip, Mütevelli Heyete rapor eder. Periyodik olarak Vakıf hesaplarını inceleyebilir. Gerekli gördüğü uyarıları Yönetim Kuruluna iletir. Denetim Kurulu senelik raporunu olağan Mütevelli Heyete toplantısından önce Mütevelli Heyetin onayına sunulmak üzere Yönetim Kuruluna iletir. Denetim Kurulu, yaptığı denetim sonucunda, Vakfı maddi açıdan önemli derecede etkileyecek hususları geçerli ve sağlam delillere dayanan belgeler ile tespit ettiği takdirde, bu durumu teklifi ile birlikte bir rapor veya tutanağa bağlayarak, olayın niteliğine göre imza karşılığı ya Yönetim Kuruluna, ya da doğrudan Mütevelli Heyet toplantı tarihinde Başkanlık Divanına veya gerektiği takdirde Denetim Makamı olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne iletir.

Denetim Kurulu, Vakfın mali çalışma dönemi olan 1 Ocak - 31 Aralık tarihi itibariyle denetim yapar ve rapor düzenler. Ancak, gerek gördüğü takdirde her zaman denetim yaparak, raporunu ilgili kurula iletebilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 15- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceği, verilecekse bunun miktarı Mütevelli Heyet kararıyla belirlenir. Mevzuat hükmü gereği kamu görevlilerine huzur hakkı veya ücret verilemez.

İDARİ TEŞKİLAT VE GENEL MÜDÜR:

Madde 16-Yönetim Kurulu, Vakfın iş kapasitesi ve hacmini dikkate alarak idari teşkilat oluşturabilir.
Vakıf idari teşkilatı, Mütevelli Heyet Üyeleri arasından veya dışardan Yönetim Kurulu kararıyla atanacak bir Genel Müdür direktörlüğünde faaliyet gösterir.
Vakfın iş ve işlemleri doğrultusunda ihtiyaca göre Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile Genel Müdüre bağlı Genel Müdür Yardımcılıkları, şube müdürlükleri ve diğer idari birimler oluşturulabilir. Oluşturulan idari birimlerin her kademesinde istihdam edilecek personelin atanması, özlük hakları Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. Atanan personelin görevden alınması aynı usule tabidir. Genel Müdür ve İdari birimlerin yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.

DANIŞMA KURULLARI:

Madde 17-Yönetim Kurulu kararıyla danışma kurulları oluşturulabilir.
Yönetim Kurulu, Vakfın çalışma alanlarında proje oluşturmak, proje uygulamalarına veya oluşturulmasına katkıda bulunmak, çalışma programları geliştirmek amacıyla çeşitli konu ve alanlarda temayüz etmiş, başarılı kişiler ile ihtisas sahibi veya akademik kariyere sahip kişiler arasından çalışma komiteleri ve danışma kurulları oluşturabilir. Yönetim Kurulu kararıyla, bu kişi/kişilere yaptıkları çalışmalar karşılığı ücret verilebilir. Danışma Kurulları, Yönetim Kuruluna Vakfın faaliyetleri ve projeleri ile ilgili görüş ve tavsiyelerde bulunabilir.

YEDEK AKÇE:

Madde 18-Vakfın yıllık brüt gelirlerinden %3´ü yedek akçe olarak ayrılır. Yıllık Vakıf gelirleri, yönetim giderlerini karşılayamayacak durumda olursa, gereken harcama Yönetim Kurulu kararı ile yedek akçe hesabından yapılabilir. Yedek Akçe olarak ayrılan para nakdi olarak tutulur ve bu isimle açılacak hesapta nemalandırılır.

İKTİSADİ İŞLETME KURULMASI:

Madde 19-Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve kültür faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi veya gelir elde etmeye yönelik iktisadi İşletme kurulabilir.
Vakıf iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil ettirilir.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 20-Vakfın resmi senedinde değişiklik yapılması, Yönetim Kurulunun önerisi ve mevcut Mütevelli Heyet üye sayısının üçte ikisinin (2/3) onayından sonra, gerekli prosedürün yerine getirilmesiyle mümkündür.

VAKFIN TASFİYESİ:

Madde 21- Vakfın, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmesi imkânsız duruma geldiği veya başka sebepler doğduğu takdirde, Yönetim Kurulunun önerisi, mevcut Mütevelli Heyet üye sayısının üçte ikisinin (2/3) kararıyla, vakıf tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi için ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmasına karar verilebilir.
Vakfın dağılmasına karar verildiği takdirde, Vakfın tüm mal varlığı, Mütevelli Heyetin onayladığı vakfın gayesine uygun vakıflardan birine devredilir.

VAKIF KURUCULARI:

Madde 22- Vakıf Kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.
1-
2-
3-

VAKIF MÜTEVELLİ YET LİSTESİ

Madde 23- Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri;
1-
2-
3-
4-...
30-

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici Yönetim Kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.
1-
2-
3-
4-
5-

Geçici Yönetim Kumlu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen Yönetim Kurulu görev ve yetkililerine haizdir.

Geçici Madde 2- İş bu Vakıf Resmi Senedinin yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde tescili için dava açmaya ve takibe, tescil işlemleri sürecinde gerekmesi halinde Vakıf Resmi Senedi değişiklik veya düzeltme işlemlerini yaptırmaya Av... yetkili vekil olarak atadığımızı beyan ederiz.


Vakıf Senedi´ni İndir

© 2022, Tüm hakları saklıdır. Haseki Kadın Vakfı

Haseki Sultan, Haseki Kadın Sk. No: 1, Fatih-İstanbul • bilgi@hasekikadin.org0533 095 44 84

Naature